PRIVACY BELEID

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe KVC Westerlo CVBA omgaat met de persoonsgegevens van de bezoekers van de website en beschrijft hoe KVC Westerlo CVBA persoonsgegevens zal verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden, 1. in het stadion, 2. via het gebruik van de website (inclusief de webshop en ticketverkoop), en 3. via het gebruik van de applicatie. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze versie werd aangepast op 18 oktober 2021. Wij passen deze privacy verklaring regelmatig aan, daarom adviseren wij u om regelmatig deze pagina te consulteren.

KVC Westerlo CVBA (hierna “Wij” of “Ons” of “Onze” of “de Club”)  is gevestigd te op de Merodedreef 189 te 2260 Westerlo en is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.473.670. KVC Westerlo is de verwerkingsverantwoordelijke tenzij anders vermeld en zoals gedefinieerd in de AVG, voor wat betreft de verwerking van Persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy. De betrokkene (hierna ook vermeld “u” of “uw”) is de persoon waarover de persoonsgegevens worden verzameld en die door deze persoonsgegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Voor vragen in verband met ons Privacy Policy kan u mailen naar privacy@kvcwesterlo.be . Andere contactgegevens zijn beschikbaar op de website: kvcwesterlo.be .

Dit is de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en (iii) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van Persoonsgegevens.

KVC Westerlo CVBA  verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

 1. Producten/diensten

Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van KVC Westerlo CVBA aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van KVC Westerlo CVBA.

Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt, het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen uit te voeren. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.  Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zodat wij kunnen voldoen aan de administratie plicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KVC Westerlo CVBA. Het belang van de Club bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 10 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Persoonsgegevens  Verwerkingsdoeleinden Wettelijke basis
Naam en voornaam –         Het verkopen van tickets of abonnementen

–      Het verkopen van producten uit de webshop

–          Uitvoering van de overeenkomst
Straat en nr. Postcode en Gemeente
Geboortedatum
E-mail adres (bij online bestelling) –          Versturen van direct marketing e-mails aangaande producten en/of diensten van de Club of verbonden partners –          Toestemming en opt-In
–          Bezoek stadion en veiligheid –          Wet van 21/12/1998 , wet op de
              veiligheid bij voetbalwedstrijden
Naam en voornaam –          Versturen van direct marketing e-mails in verband met producten of diensten van de Club of verbonden partners. –          Toestemming en opt-in
E-mail adres
Gegevens gekoppeld aan mobiliteit –          Bezoek stadion en veiligheid (rolstoelgebruik) –          Verwerking met betrekking op persoonsgegevens die door de betrokkene openbaar zijn gemaakt (Artikel 9.1, e) AVG)

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien wij van plan zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy en het doel waarvoor toestemming werd gegeven.

 • Voor bepaalde doeleinden, zoals hierboven vermeld, geeft u uw toestemming door expliciet akkoord te gaan met een bepaalde verwerking door het vakje aan te vinken bij de registratie en/of de aankoop van tickets met verdere informatie over een bepaalde verwerking.
 • U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 • Voor wat betreft de bovengenoemde verwerking die bestaat uit profilering, dewelke wij uitvoeren o.b.v. uw persoonsgegevens, heeft u op ieder moment het recht om kosteloos en te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. U kan hiervoor een e-mail sturen naar privacy@kvcwesterlo.be
 • Uw Persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om u informatie te sturen. Het versturen van direct marketing via bijvoorbeeld e-mail, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat wij uw elektronische contactgegevens rechtstreeks van u hebben verkregen in de context van de verkoop van producten of diensten en omdat onze commerciële berichten betrekking hebben op onze eigen soortgelijke producten of diensten (Opt-in”). U kunt zich te allen tijde verzetten om verder onze direct marketingberichten te ontvangen door op “UITSCHRIJVEN” te klikken. De uitschrijfmogelijkheid is in elke direct marketingmail voorzien. U kunt eveneens uw voornemen om u uit te schrijven sturen naar privacy@kvcwesterlo.be .
 • Zoals hierboven vermeld, zullen sommige gevallen van verwerking van persoonsgegevens gebeuren op basis van de wettelijke basis ‘uitvoering van de overeenkomst’. Op basis van deze wettelijke basis is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten en uit te kunnen voeren. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). We kunnen in dergelijk geval de overeenkomst niet uitvoeren indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bepaalde van de verwerkingen van de Persoonsgegevens van de fan zullen door de Club worden verwerkt o.a. op basis van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, die dient als wettelijke basis voor deze verwerkingen. In deze gevallen verwerkt de Club de persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke opdracht inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden.
 • Indien u jonger bent dan 13 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement. 
 1. Nieuwsbrief

Hiermee wordt bedoelt: het versturen van informatie over wedstrijden, tickets, producten uit  de webshop, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat KVC Westerlo CVBA een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters gerichte nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. Het is mogelijk dat u zich via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt.

Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

 1. Derden

KVC Westerlo CVBA geeft uw persoonsgegevens door aan Pro League en de officiële sponsors en partners van de Pro League zoals genoemd op RBFA.be (hierna: “Officiële Partners”) en officiële clubsponsors, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier, aparte toestemming voor gegeven hebt door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • u via e-mail, SMS of andere tekstberichten, sociale media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de, Officiële Partners en/of clubsponsors versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Pro-league, haar officiële partners en/of de clubsponsors worden gedaan en door hen worden georganiseerd.
 • u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS of andere tekstberichten, sociale media en per telefoon;
 • uw persoonlijke gegevens delen met de Pro League, Officiële Partners en/of clubsponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.
 1. Analytische doeleinden

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website en de applicatie van KVC Westerlo maken gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Lees hier meer over onze cookieverklaring.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die u aan de club verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan de Club, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als u meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door u worden verstrekt.
 • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van uw computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen
 • Bij e-mails die we u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.
 • Bij het scannen van de abonnementen of gekochte tickets om aankoophistorie, aankopen in de Fanshop en stadionbezoek te registreren.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven wat de bewaartermijn is voor de persoonsgegevens die we hebben verzameld en verwerkt.

Er zijn enerzijds de wettelijk vastgestelde termijnen welke worden gehanteerd dan zal KVC Westerlo CVBA. Anderzijds respecteren we de termijn die niet langer is dan effectief en noodzakelijk, om het aan gecommuniceerde doel te kunnen verwezenlijken.

Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Termijn : De uitvoering van de rechten gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat de aanvraag hiertoe werd ontvangen op het adres: privacy@kvcwesterlo.be. Wanneer deze termijn niet kan worden gehaald, informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode. Wees steeds zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt laten uitoefenen. We zullen de identiteit van de aanvrager steeds controleren. De aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een document kopie van de identiteitskaart waar pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer onherkenbaar zijn gemaakt. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

7.1 Inzage eigen persoonsgegevens (art.15) :  U heeft het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, wat is de doelstelling van de verwerking en waar hebben we de gegevens vandaan gehaald en wie de gegevens ontvangt. We geven eveneens mee hoe lang we de gegevens bewaren dan niet of aan automatische besluitvorming doen en of we deze gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. Deze gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

7.2 Rectificatie van gegevens (verbeteren/vervolledigen) (art.16) : De gegevens die wij van u verwerken zijn soms niet (meer) correct zijn. U kan steeds vragen om de onjuiste gegevens te verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

7.3 Recht op het wissen (art.17) : Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kunt u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door de Club geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn wettelijke plichten tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

7.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens (art.18) : U kan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer er een  vermoeden is dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als u niet akkoord gaat dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang.

7.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20) : U kan met ons contact opnemen om te vragen om uw persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

7.6 Recht om bezwaar in te dienen (art.21) : U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor een wettelijke verplichting zoals het respecteren van sociale en fiscale wetgeving of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.7 Recht om klacht in te dienen : Indien u niet akkoord met ons standpunt of antwoord op uw vraag kan u zich steeds richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar u klacht kunt neerleggen. Het adres van de autoriteit vindt u in artikel XI.

8.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

8.2 KVC Westerlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de website van KVC Westerlo door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van deze van KVC Westerlo.

Ook kan een link naar een andere website niet worden aanzien voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website.

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van KVC Westerlo CVBA worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van KVC Westerlo CVBA en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke vordering.

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 18 oktober 2021.

Indien uw vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw wenst met ons contact op te nemen:

KVC Westerlo CVBA, de Merodedreef 189 te 2260 Westerlo met mailadres privacy@kvcwesterlo.be

U kan ook contact opnemen met Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 , contact@apd-gba.be.