Procedure sportongeval

De jeugdspelers van KVC Westerlo zijn verzekerd bij de Belgische voetbalbond die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen. De minimum leeftijd van aansluiting bij de KBVB is 6 jaar.

Federaal solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB

Dit is in feite geen verzekering  maar wel een door de bond opgericht solidariteitsfonds waar aangesloten spelers, scheidsrechters, afgevaardigden een beroep kunnen doen bij ongevallen. Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten. De gelden van dit solidariteitsfonds komen uit de gelden gestort door de clubs die wedstrijden organiseren.

Tegemoetkoming

Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming

1. Er zijn tal van tegemoetkomingen maar teveel om op te sommen.

2. Er is steeds een vrijstelling van € 8,55 per ongeval voor dossierskosten.

3. In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters, apothekers, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. (Remgelden)

4. De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F..

5. Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.

6. Belangrijk is wel dat het F.S.F. slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelde geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Aangifte van sportongevallen

Bij een niet ernstige kwetsuur

 1. Het is niet noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter gaat. In dit geval zal de speler zich aanbieden bij de kinesist in het stadion. Deze bepaalt of de speler zich al dan niet bij de dokter moet aanmelden.

 2. Bij een ernstige kwetsuur.De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk binnengebracht worden op het jeugdsecretariaat, omdat de aangifte binnen de 14 werkdagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.Een laattijdige aangifte geeft aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten. Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.

 3. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze. Zorg er steeds voor dat u een ongevalformulier, af te halen op het secretariaat, laat invullen en tijdig terugbezorgt op het secretariaat.Nadat het ongeval door de KBVB is ingeboekt, ontvangt u een geneeskundig attest van herstel. Dit document ingevuld door de dokter en samen met de kwijtschriften van mutualiteit, apotheker en dergelijke moeten terugbezorgd worden op het secretariaat.

Terugbetaling van de onkostenDe terugbetalingen zullen geschieden op de rekening die u heeft opgegeven op het inlichtingsformulier bijgevoegd bij de ongevalaangifte.

Medisch onderzoek

Dr. Vangenechten Dirk

  • E.J. Van Gansenstraat 2
  • 2260 Westerlo
  • Tel: 014/54.93.04
  • GSM: 0475/60.61.34

Aangifte van een sportongeval

Gelieve onderstaande formulieren binnen de 3 dagen ingevuld binnen te brengen op het jeugd secretariaat.